สัญลักษณ์

4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

ชื่อย่อ วพศ.
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเครือวีรศิลปิน ก่อตั้งเมื่อ ปี 2523 โดยมีนางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์เป็นผู้รับใบอนุญาติ
เปิดสอนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– สาขาการตลาด

– สาขาการบัญชี

ตั้งอยู่ที่ 384 หมู่12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

สีประจำวิทยาลัย

ฟ้า ขาว

ปรัชญา

เรียนดี มีทักษะ กีฬาศิลป์เด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักษ์สะอาดเป็นนิจ  มีจิตอาสา