นางสาวพิมพ์จันทร์ พวงทิพย์

ผู้อำนวยการ

นางสาวอำภา สุขทองแท้

รองผู้อำนวยการ

นางสุวดี ปฐมนุพงศ์

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุจิรา ภักดีพันธ์

อาจารย์ผู้สอน

นางอารมณ์ดี นาคคง

อาจารย์ผู้สอน

นางสาววิลาวรรณ ซิ่นหลิว

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวอรสา บุญวงศ์

อาจารย์ผู้สอน

สุเมธ ทับจันทร์

อาจารย์ผู้สอน

นางสาววิไลวรรณ ชูราษฎร์

เจ้าหน้าที่

นางสาวบุญญานุช สืบสุวรรณ

เจ้าหน้าที่